Dane kontaktowe

S2 Distribution,
ul. Wadowska 2, 31-990 Kraków,
tel. (12) 645 43 50,
fax (12) 684 66 10
biuro@s2distribution.com.pl

Cennik

Cennik dostępny tylko dla zalogowanych klientów.

Logowanie

Zapomniałeś/aś hasła?

Zakładanie konta

Warunki współpracy


 

 

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Sema-Print Sp. z o.o. Sp. k. zwaną dalej Dostawcą , a firmą składającą w firmie Sema-Print Sp. z o.o. Sp. k. zamówienie, zwanym dalej Zamawiającym.

 

 

§ 1 ZAMÓWIENIA

 

1.1  Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem nazwy Zamawiającego, numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie warunków współpracy lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Dostawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.2 Składając zamówienie u Dostawcy po raz pierwszy Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej, NIP oraz Regon. 

1.3 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami za wcześniejsze , Dostawcarezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.4 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.5 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane chyba że w porozumieniu i za zgodą osoby reprezentującej Dostawcę. 

 

§ 2 PŁATNOŚCI

 
2.1 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o przedłużony termin płatności.
 

2.2. Zamawiający aby otrzymać przedłużony termin płatności musi posiadać historię trzech uregulowanych w terminie faktur. Wartość każdej z faktur musi przekraczać 200 złotych brutto. Pierwsze trzy faktury nie mogą być wystawione tego samego dnia. Po spełnieniu powyższych warunków Zamawiający posiada dwa limity ubezpieczenia transakcji z terminem płatności:


- kiedy suma obrotów w ciągu ostatnich 18 miesięcy wynosiła do 20 000 PLN limit ubezpieczenia wynosi 20 000 PLN

- kiedy suma obrotów w ciągu ostatnich 18 miesięcy wynosiła powyżej 20 000 PLN limit ubezpieczenia wynosi 50 000 PLN

 

2.3 Szczegółowe informacje dotyczące przedłużonego terminu płatności i związanego z nim limitem kredytowym znajdują się w Zasadach Ubezpieczenia Płatności i są wyjaśniane przez przedstawiciela handlowego Dostawcy.

 

2.4 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

 

2.5 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione koszty przez Dostawcę przy realizacji tego zamówienia.

 

2.6 W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

 

2.7 Dostawca ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

 

2.8 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Spółka ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

 

§ 3 TOWAR

 

3.1 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców. 

 

3.2 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkch różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

 

3.3 Dostawca ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 5% zamówionej ilości towaru.

 

3.4 Czysta odzież nie jest pakowana indywidualnie. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposóbpakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami. 

 

§ 4 TRANSPORT

 

4.1 Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Dostawcy niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

 

4.2  Przyjmując towar od firmy przewozowej Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporciejakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 

4.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez firmę transportową-kurierską.

 

§ 5 REKLAMACJE

 

5.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Realizacji Zamówień Dostawcy. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Dostawcy w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia. 
Towar reklamowany jest przyjmowany tylko i wyłącznie w niezmienionej formie, tzn. w takiej jaką posiadał opuszczając Dostawcę. Towar nie może nosić śladów żadnych przeróbek, nie może posiadać dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych oznaczeń.  

 

5.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. Towar reklamowany nie może nosić śladów żadnych przeróbek, nie może posiadać dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych oznaczeń.Towar przetworzony w jakikolwiek sposób nie podlega reklamacji i jego zwrot nie jest akceptowany. Dostawca nie uznaje odstępstw od tej reguły.

 

§ 6 POZOSTAŁE WARUNKI

 

6.1 Złożone u Przedstawiciela Handlowego zamówienie podlega akceptacji przez Dział Realizacji Zamówień Dostawcy i może zostać odrzucone jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi zasadami handlowymi Dostawcy.


6.2 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.


6.3 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

 

6.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

6.5 Składając zamówienie u Dostawcy Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.

 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty...

0,00 Suma

Cena bez VAT i kosztów transportu.

Kategorie

Copyright 2017 © S2 Distribution. All rights reserved

Zapisz się do newslettera

Jako pierwszy otrzymasz specjalne oferty oraz informacje o nowościach![X] Zamknij